BRENT Phone English
ڷ
国庆费开ء 开买买买
ۼ ۼ 2019-10-07

 

国庆费开“” 开买买买

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[词]

1. 开 [ bì kāi ] A. 躲开触

                                B. 摆脱扰

2. [ tào lù ] 编术动

3. 发 [ yù fā ] ʥʥ

4. [ rú hé ]  怎么怎么样

5. 捆绑 [ kǔn bǎng ] 绳捆ѣ

6. 顶Ѣ [ dǐng qī ] Ѣڡ

7. 贪图 [ tān tú ] 极ٻ种处

8. [ cā liàng yǎn jīng ] 觉骗

9. ѧ骗 [ qī piàn ] 虚ʣ语动来实真ӣ߾当

10. 阱 [ xiàn jǐng ] A. 伪装롣猎来兽军߾构敌ʦ经过۰马车辆к

                                      B. 喻ߡ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

网򣣺http://fashion.people.com.cn/n1/2019/0930/c1014-31381094.html

 

 

 


Ϻ